ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UP) ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਪਰਿਵਾਰ

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UP) ਿਵਚ ਿਸੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਕੀਤਾ ਿਸੱਖ ਜੋੜਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਵੱਖਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਖ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ... https://t.co/HnsSpJ3kHK