ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ

ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ “ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ” ਲਈ ਟਰਫਾਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ - ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਪੰਮਾ +44 749 193 1000 https://t.co/0CuFkBqZa8