ਿਰਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਿਰਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ” ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼” ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਅਗਸਤ 09, ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਗਸਤ 11, ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਿਸੰਘ ਸਭਾ ਕੋਵੇਂਟਰੀ ਯੂ.ਕੇ. ਿਵਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੂਹ ਿਸੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ https://t.co/DgvTgiBaL8