ਿਰਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ,

ਿਰਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਟਰਫਾਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ ਿਵਖੇ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਆਉ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾ ਤੋ ਿਨਗਾ ਹਟਾ ਕੇ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਿੲੰਨਸਾਫ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਵਧੀਏ @RozanaSpokesman @punjabkesari @abpsanjha @JagbaniOnline @OMNIpunjabi https://t.co/GxKZhOlq2h